การประชุมวิชาการเรื่อง Update Surgical Nursing 2019

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี

  1. จดหมายเชิญประชุม
  2. กำหนดการประชุม
  3. ใบสมัครเข้าประชุม
  4. ใบจองห้องพัก
  5. ค่าลงทะเบียน : 4,000.00 บาท
  6. รับจำนวน : 220 คน
  7. หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. สถานที่จัด : ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
  9. วันที่ประชุม : 27 - 29 พฤษภาคม 2562

ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากเกินวันที่กำหนดการรับลงทะเบียน


กรุณาติดต่อศูนย์บริการวิชาการ
โทร. 02-201-1608,02-201-1512