Renal replacement therapy: How to encourage CKD patient to move on?
 
[→ ลงทะเบียน]
 
การเตรียมพร้อมรับมือและการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
 
[→ ลงทะเบียน]
 
DVT ภัยเงียบของผู้ป่วยทางระบบประสาทไขสันหลัง: screen, predict and prevent
 
[→ ลงทะเบียน]
 
Ostomy self-care: ประเด็นสำคัญที่พยาบาลต้องเข้าใจ
 
[→ ลงทะเบียน]
 
The challenges of conflict management in palliative care issues
 
[→ ลงทะเบียน]
 
ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรในยุค COVID-19
 
[→ ลงทะเบียน]
 
การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง ผู้เป็นเบาหวานไม่ยอมเจาะน้ำตาลพยาบาลจะจัดการอย่างไร ? รุ่นที่ 1
 
[→ ลงทะเบียน]
 
ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมวิชาการเรื่อง ฤๅกฎหมายหรือจริยธรรม...ปกป้องพยาบาลวิชาชีพยุคดิจิทัล
 
[→ ลงทะเบียน]
 
ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2020
 
[→ ลงทะเบียน]
 
ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020: Infection Prevention and Control on the Move
 
[→ ลงทะเบียน]
 
ยกเลิกการจัดประชุม - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการระบาด: องค์ความรู้สู่การป้องกันควบคุมโรคสำหรับพยาบาลและบุคลากรสุขภาพ
 
[→ ลงทะเบียน]
 
 
 
 
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  โภคพลากรณ์

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

>> อ่านต่อ