การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน..สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทันยุค [ลงทะเบียน]
การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2019 [ลงทะเบียน]
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Surgical Nursing 2019 [ลงทะเบียน]
The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and Research [ลงทะเบียน]
 
 

ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

>> อ่านต่อ