เป้าหมายการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมความรู้ ประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ วิชาชีพการพยาบาล สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล ให้กับบุคลากรทางการพยาบาลในการที่จะนำความรู้ ไปใช้ในการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เกี่ยวกับศูนย์

งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ในการผสานองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อสร้างศักยภาพในวิชาชีพให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในทางทฤษฎี และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สามารถฟื้นหายจากความเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อคุณภาพ ของวิชาชีพการพยาบาล