ดร. สุเทพ ธุระพันธ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
02-201-1608,02-201-1512
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล
02-201-1608,02-201-1512
นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์
02-201-1608,02-201-1512
นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล
02-201-1608,02-201-1512
นายสมัชชา จันปานใจ
02-201-1608,02-201-1512
หลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
02-201-2016,02-201-0593