บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อน

เหลือที่ว่าง :

ค่าลงทะเบียน :ฟรี
รับจำนวน : 400 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : -
กำหนดการ : -
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 23 กรกฎาคม 2564 / เวลา 12.00-13.00 น.
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 - 20 กรกฎาคม 2564

ปิดรับลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน