You are here

โครงการประหยัดพลังงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ศาลายา

“ ปลูกจิตสำนึก รู้รักษ์พลังงาน โดยเริ่มจากตัวเรา”

แนวคิด : ประหยัดพลังงานลดโลกร้อนเพื่อตัวเราและส่วนรวม
แนวปฏิบัติ :
1. รณรงค์การประหยัดพลังงานด้วยสื่อ เช่นแผ่นพับ, โปสเตอร์, วีดีโอ, แผ่นป้าย
2. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่, นักศึกษา ในการช่วยกันประหยัดพลังงาน
3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดทำสื่อรณรงค์

 

นโยบายพลังงานโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

โครงการรักษ์โลก ลดพลังงาน ครั้งที่ 2

 

ประหยัดน้ำ
      - ใช้น้ำอย่างประหยัด
      - รินน้ำแค่พอดื่มหมด
      - ปิดทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ
      - พบน้ำรั่วซึมเปลี่ยนอุปกรณ์ทันที ประหยัดกระดาษ
      - ใช้กระดาษ Reuse, E-mail (แทนการพิมพ์เอกสารแจก)
ประหยัดไฟ
1. เปลี่ยนอุปกรณ์
      - ใช้หลอดประหยัดไฟ
 

2. ปรับเปลี่ยนการใช้งาน
      - เปิดเฉพาะที่ใช้
      - ปิดทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ
      - ตั้งอุณภูมิแอร์ที่ 25 องศา
      - ปิดแอร์วันละ 1 ชั่วโมง
      (12.00-13.00น.)
      และ ( 30 นาที ก่อนออกจากห้อง )
      - ปิดหน้าจอคอมฯ เมื่อไม่ใช้งาน
      - ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน

ดาวน์โหลด
       โปสเตอร์รณรงค์
       แผ่นพับรณรงค์
       VDO Save Energy