You are here

ประชุมเรื่อง “ประเด็นปัญหาการสำรวจทรัพย์สินถาวรประจำปีงบประมาณ 2565”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง “ประเด็นปัญหาการสำรวจทรัพย์สินถาวรประจำปีงบประมาณ 2565” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และ คุณสมพร โชติวิทยธารากร ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ พร้อมบุคลากรฝ่ายการพัสดุ เป็นวิทยากร เพื่อแนะนำ พร้อมเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์แนวทางการบริหารจัดการการสำรวจทรัพย์สินถาวร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี