You are here

สรุปผลการส่งตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิเอสซีจี ในการแข่งขัน EuroSkills: Health and Social Care ณ เมืองกราซ สาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 22-26 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และนายแพทย์สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย อายุรแพทย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ  (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน) คุณวัชรพงษ์ มุขเชิด (ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ) คุณพรรวี นาคพิพัฒน์ (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) และ คุณกอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ) เพื่อสรุปผลการส่งตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิเอสซีจี ในการแข่งขัน EuroSkills: Health and Social Care ณ เมืองกราซ สาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 22-26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมกับปรึกษาหารือถึงแผนการฝึกซ้อมในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน WorldSkills Shanghai 2022: Health and Social Care ที่กำลังจะมาถึง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี