You are here

อบรม เรื่อง “การป้องกัน การดูแลตนเอง ครอบครัว และญาติ เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง “การป้องกัน การดูแลตนเอง ครอบครัว และญาติ เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ ดร.ซู้หงษ์ ดีเสมอ อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 การประเมินอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน การใช้ปรอทวัดไข้ดิจิตอล การใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติตัว ดูแลครอบครัวและญาติให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564