ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
อีเมล์ : jariya.wit@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0622

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. สุขภาพเด็กและครอบครัว
2. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย

 
ผลงานทางวิชาการ

- กฤษฎาภรณ์ ลบบำรุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร.(2562).ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากต่อระดับอิมมูโนโกลบลูลิน เอ ในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),.

- Khine-Wai-Wai Phu,จริยา วิทยะศุภร,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2019).Influence of child feeding practices and selected basic conditioning factors on stunting in children between 6 and 24 months of age in Myanmar. Makara Journal of Health Research 23,(2),96-102.

- วรรณภา ตั้งแต่ง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร.(2561).ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่ออัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(2),109-121.

- ชนิกานต์ ชาญเดช ,เสริมศรี สันตติ,จริยา วิทยะศุภร.(2558).การศึกษาปัจจัยทำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),21-37.

- อรสา พันธ์ภักดี,รัชนี นามจันทรา,อัจฉรียา ปทุมวัน,อัมภาพร นามวงศ์พรหม,มณี อาภานันทิกุล,พรทิพย์ มาลาธรรม,จริยา วิทยะศุภร,ฉวีวรรณ ธงชัย.(2553).รูปแบบการจัดการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย. วารสารสภาการพยาบาล 25,(3),88-106.

- ยุวดี ฦๅชา,อรสา พันธ์ภักดี,พรศรี ศรีอัษฎาพร,สมใจพุทธา พิทักษ์ผล,โสพรรณ โพทะยะ,ประคอง อินทรสมบัติ,จริยา วิทยะศุภร,เอมพร รตินธร,สุพิศ ประสพศิลป์,กฤษดา แสวงดี,พรทิพย์ มาลาธรรม,โสภิณ แสงอ่อน.(2548).ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ: กรณีศึกษา. วารสารสภาการพยาบาล 20,(1),1-16.