รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
อีเมล์ : renu.poo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1240

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน (เด็กและทารกแรกเกิด)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. วิจัยเชิงผลลัพธ์
2. วิจัยระบบบริการสุขภาพ
3. การพยาบาลเด็กวิกฤต
4. การบริหารการพยาบาล
5. คุณภาพการบริการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุพัตรา เผ่าพันธ์,เรณู พุกบุญมี,ณัฐชัย อนันตสิทธิ์.(2562).การศึกษาเปรียบเทียบผลของการดูดเสมหะแบบระบบเปิดและระบบปิดต่อผลลัพธ์ทางคลินิก และต้นทุนขิงกิจกรรมการพยาบาลในผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 5,(2),69-84.

- พิชญาภา พาเชื้อ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2561).ผลของการนวดขาและเท้าต่อความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),279-294.

- กตกร ประสารวรณ์,อัจฉรียา ปทุมวัน,เรณู พุกบุญมี.(2561).ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),37-50.

- ชลธิชา กุลัดนาม,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2560).ผลของการใช้ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจนำโดยพยาบาลต่อระยะเวลาการใช้และความสำเร็จในการหย่าเครื่องหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(2),.

- Duangdech W.,Roberta S. Rehm,Pookboonmee R.,Orathai P.,Patoomwan A..(2017).A Causal Model of Health Status of Children with Cerebral Palsy. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),291-304.

- พัดชา ชินธนาวงศ์,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2559).ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกต่อการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),34-48.

- ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2559).ผลของการให้สารละลายซูโครสทางปากต่อการลดความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(2),134-148.

- อุไรวรรณ สร้อยอุดม ,เสริมศรี สันตติ,เรณู พุกบุญมี.(2558).ผลการใช้อุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อปริมาณของเหลวที่เหลือค้างในกระเปาะพ่นยาและระยะเวลาที่ใช้ในการพ่นยาในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),117-125.

- ภากร ชูพินิจรอบคอบ ,เรณู พุกบุญมี,อัจฉรียา ปทุมวัน.(2557).ผลของการประคบเย็นด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แช่เย็นต่อความปวดจากหัตถการเจาะเลือดในเด็กวัยเรียน. วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),41-51.

- จงใจ จงอร่ามเรือง ,เรณู พุกบุญมี,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2557).ผลของการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายแบบองค์รวมต่อความสุขสบายของผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของผู้ดูแล . วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),7-16.

- เรณู พุกบุญมี.(2557).บทบาทสู่ความสำเร็จของ APN ในการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย1,(1),83-91.