ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : sermsri.san@mahidol.ac.th/sermsris@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ
2.ครอบครัว/ผู้ดูแลเด็กโรคหืด

 
ผลงานทางวิชาการ

- Santati S.,Thongsri J.,Sarntima P..(2019).Modified Small-Volume Jet Nebulizer Based on CFD Simulation and Its Clinical Outcomes in Small Asthmatic Children. Journal of Healthcare Engineering ,(2019),1-13.

- Thaw S.,Santati S.,Pookboonmee R..(2019).Factors Related to Preventive Behaviors Among Parent Caregivers of Children Under Five Years with Acute Respiratory Tract Infection in Myanmar. Makara Journal of Health Research 23,(1),7-11.

- สุทธดา ตั้งอยู่ดี,เรณู พุกบุญมี,เสริมศรี สันตติ,พิศสมัย อรทัย.(2560).ผลการใช้อุปกรณ์การพ่นฝอยละอองยาแบบดัดแปลงต่อผลลัพธ์ทางคลินิคในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10,(2),174-186.

- ชนิกานต์ ชาญเดช ,เสริมศรี สันตติ,จริยา วิทยะศุภร.(2558).การศึกษาปัจจัยทำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),21-37.

- อุไรวรรณ สร้อยอุดม ,เสริมศรี สันตติ,เรณู พุกบุญมี.(2558).ผลการใช้อุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อปริมาณของเหลวที่เหลือค้างในกระเปาะพ่นยาและระยะเวลาที่ใช้ในการพ่นยาในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 33,(3),117-125.

- วรฤทัย กำลังหาญ,เสริมศรี สันตติ,เรณู พุกบุญมี,พิศสมัย อรทัย.(2556).ผลการประยุกต์อุปกรณ์พ่นยาแบบฝอยละอองต่อพฤติกรรมยอมรับการพ่นยาและผลลัพธ์ทางคลินิกในเด็กเล็กที่มีภาวะหลอดลมหดเกร็ง. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(1),48-59.

- โสพิศ สุมานิต,เรณู พุกบุญมี,เสริมศรี สันตติ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2554).ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตของผู้ดูแล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(1),63-74.