ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลฝ่ายบริการวิชาการวิเทศสัมพันธ์และผู้ประสานงานองค์กรอนามัยโลกด้านการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์
อีเมล์ : wantana.lim@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2012

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- Master of Public Health(สาธารณสุข) University of the Philippines

- Doctor of Nursing Science.(Family and Social Factors in Primary Care) Yale University, U.S.A.

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS
2.การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.ระบบสุขภาพ

 
ผลงานทางวิชาการ

- กิตติมา แตงสาขา,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2562).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),.

- พรรณทิพย์ เขาแก้ว,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2561).ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง 62,(4),1-12.

- อุวรรณ โศภิตสกล,วรรณภา ประไพพานิช,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.(2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),328-344.

- ชุติมาภรณ์ กังวาฬ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์.(2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของเด็กโรคลมชัก. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),44-59.

- Sa-nongdej W. ,Maneesriwongkul W. ,Arpanantikul M. ,Orathai P. .(2016).Development and psychometric testing of the safer sex behavior for Thai women scale . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(4),293-308.

- Seetee S. ,Terathongkum S. ,Maneesriwongkul W. ,Arj-ong Vallipakorn S. .(2016).Effect of pulmonary rehabilitation program with meditation on perceived self-efficacy, pulmonary rehabilitation behaviors, exercise tolerance, and dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease . Journal of Medical Associate Thailand 99,(7),828-838.

- มัตติกา ใจจันทร์,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2558).ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและการรับรู้ตราบาปกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 26,(2),78-92.

- แสงเดือน กิ่งแก้ว ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2558).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร พฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(2),1-14.

- Wiwattanacheewin k. ,Sindhu S.,Teitelman A.,Maneesriwonggul W.,Viwatwongkasem C. .(2015).Predictors of intention to use HIV testing service among sexually experienced youth in Thailand . AIDS Education and Prevention 27,(2),139-152.

- แสงทอง ธีระทองคำ,ณัฏฐิรา ประสาทแก้ว ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล.(2557).ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับการติดตามทางโทรศัพท์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),356-371.

- กิรณา อรุณแสงสด ,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,อรสา พันธ์ภักดี.(2557).ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจแบบสั้นต่อความรู้ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28,(2),129-144.

- สิริมาส วงศ์ใหญ่,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พรรณวดี พุธวัฒนะ.(2557).ปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 30,(2),80-89.

- ชนัญญา คุ้มครอง,วันทนา มณีศรีวงศ์กูล,พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.(2557).ความสัมพันธ์ของความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารเกื้อการุณย์ 21,(2),211-228.