ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์

อีเมล์ : rutja.phu@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2174

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- Master of Science (Parent and Child Nursing) University of Michigan Ann Arbor , U.S.A

- Doctor of Nursing Science(Family Health Care Nursing.) University of California.

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็ก

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. สุขภาพเด็กและครอบครัว
2. การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น
3. สารสนเทศทางการพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ

- Sumarno A. Subrata,Phuphaibul R..(2019).Diabetic foot ulcer care: a concept analysis of the term integrated into nursing practice.. Scandinavian Journal of Caring Sciences 33,(2),298-310.

- Hattakitpanichakul K.,Phuphaibul R.,Phumonsakul S.,Viwatwongkasem C..(2562).Effectiveness of the Dual Approach Program to promote sexual abstinence in Thai early female adolescents and improve parent-daughter sexual communication. Journal of Health Research 33,(4),280-292.

- Subrata S. A.,Phuphaibul R..(2019).A nursing metaparadigm perspective of diabetic foot ulcer care. British Journal of Nursing 28,(6),S38-S50.

- Tanida K.,Takeuchi S.,Miyagawa S.,Ikeda M.,Katada N.,Nagai T.,Lee R.,Phuphaibul R.,Niles J.,Li Y.,Su I.,Lee P..(2019).Comparison of Daytime Sleepiness among Early Adolescents in Six Asia Pacific Regions. Sleep Medicine 64,(),S360-S443.

- Subrata S.A,Phuphaibul R.,Kanogsunthornrat N.,Siripitayakunkit A..(2019).ADIE - Nursing Interventions of Diabetic Foot Ulcer: An Integrative Review of the Literature. Current Diabetes Reviews 16,(1),40-51.

- วนิดา เณรานนท์,รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2561).ผลของชุดกิจกรรมสื่อเกมคอมพิวเตอร์ต่อทัศนคติ การรับรู้บรรทัดฐานและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารเกื้อการุณย์ 25,(1),73-89.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการนอน การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์ กับปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 41,(2),1-10.

- จีราภรณ์ กรรมบุตร,รุจา ภู่ไพบูลย์,เดชาวุธ นิตยสุทธิ,นันทวัน สุวรรณรูป.(2561).การติดตามผลของโปรแกรมอบรมพ่อแม่ร่วมกับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียนในระยะ 1 ปี. วารสารพยาบาลทหารบก 19,(1),221-232.

- Chokprajakchad M.,Phuphaibul R.,Sieving R..(2018).Sexual health interventions among early adolescents: an integrative review. Journal of Health Research 32,(6),467-477.

- Bhusiri P.,Phuphaibul R,Suwonnaroop N.,Viwatwongkasem C..(2018).Effects of Parenting Skills Training Program for Aggressive Behavior Reduction among School-aged Children: A Quasi Experimental Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22,(4),332-346.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ดารุณี จงอุดมการณ์,ถวัลย์ เนียมทรัพย์,จิตตินันท์ เดชะคุปต์,ระพีพรรณ คำหอม,จินตนา วัชรสินธุ์,สาวิตรี ทยานศิลป์,นิทัศน์ ภัทรโยธิน,ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล,วรรณี เดียวอิศเรศ,อัจฉรียา ปทุมวัน,เดชาวุธ นิตยสุทธิ.(2561).การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต: การศึกษาเบี้ยงต้น. วารสารประชากรศาสตร์ 34,(1),58-71.

- ดารุณี จงอุดมการณ์,รุจา ภู่ไพบูลย์,ระพีพรรณ คำหอม,จิตตินันท์ เตชะคุปต์,จินตนา วัชรสินธุ์,วรรณี เดียวอิศเรศ,ถวัลย์ เนียมทรัพย์,สาวิตรี ทยานศิลป์,อัจฉรียา ปทุมวัน,ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล,นิทัศน์ ภัทรโยธิน,เดชาวุธ นิตยสุทธิ.(2560).การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย:การวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 40,(1),14-29.

- Singhasai L.,Phuphaibul R.,Orathai P.,Piaseu N.,Darling - Fisher C. S..(2560).Predictors of Weight Status among School-age Children. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(3),180-194.

- กังวาฬ ฟองแก้ว,รุจา ภู่ไพบูลย์.(2560).ภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลในสื่อละครโทรทัศน์ไทย. วารสารสภาการพยาบาล 32,(3),25-37.

- ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์,นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ,รุจา ภู่ไพบูลย์.(2560).ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อภาพยนตร์ ระหว่าง พ.ส.2547-2558. วารสารสภาการพยาบาล 32,(2),.

- Nuru H.,Piaseu N.,Phuphaibul R.,Suthutvoravut U..(2017).Predictors of Insulin Resistance in Indonesian Adolescents with Obesity. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),280-289.

- Arpanantikul M.,Phuphaibul P.,Khuwatsamrit K..(2017).“Sufficient health” as perceived by Thai villagers: A qualitative study. Nursing & Health Sciences 19,(2),191-197.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ยุวดี เกตุสัมพันธ์,ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์.(2560).ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บพันทิปดอทคอม. วารสารพยาบาลทหารบก 18,(พิเศษ),292-298.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ,ยุวดี เกตสัมพันธ์.(2560).ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่าง พ.ศ.2547-2558. วารสารสภาการพยาบาล 32,(1),5-17.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,มนฤดี โชคประจักษ์ชัด,จุติภัค จันทรโชติ,อรุณศรี เตชัสหงส์,สมร อริยานุชิตกุล.(2559).ผลของโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อความตั้งใจละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 39,(1),12-23.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ภาวนา พรหมเนรมิต,กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล.(2559).โครงการ “กล่องของขวัญวันเกิด” : ผลของการมีส่วนร่วมโครงการต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของบิดามารดา ในการสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศกับบุตร. วารสารพยาบาลทหารบก 17,(2),12-20.

- Phuphaibul R. ,Teamprathom W. ,Puckpinyo A. ,Tharakul S. .(2016).Can a community-based multidisciplinary intervention effectively restore renal function? A non-randomized clinical trial . Nursing and Health Sciences ,(),Doi:10.111.

- Ekathikhomkit N. ,Sitthimongkol Y. ,Prasopkittikun T. ,Phuphiaibul R. ,Orathai P. .(2016).Influences of mothers stressors maternal depression and parenting on conduct problems among Thai preschoolers . Pacific Rim International Journal of Nursing Research 20,(3),210-224.

- Beniko M.,Mongkolchati A,Chompikul J.,Phuphaibul R..(2559).Relationship between child rearing and child nutritional status during the first year of life in Thailand. Journal of Public Health and Development 14,(1),3-19.

- ปัฐมาพร กลับทับลังค์,รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2559).ปัจจัยทำนายการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28,(2),108-121.

- มนฤดี โชคประจักษ์ชัด,รุจา ภู่ไพบูลย์,ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์.(2559).ความสัมพันธ์ระหว่างการดูละครซีรีส์ "ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น" กับพฤติกรรมของวัยรุ่น. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 55,(1),65-71.

- มณี อาภานันทิกุล,รุจา ภู่ไพบูลย์,กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์.(2558).การวิเคราะห์และบูรณาการดัชนีชี้วัดสุขภาพพอเพียงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . วารสารสภาการพยาบาล 30,(1),41-57.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,มนฤดี โชคประจักษ์ชัด,ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์.(2558).การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของวัยรุ่นหลังการดูละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ . วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 7,(1),153-168.

- อาภา ภัคภิญโญยังประดิษฐ,ยุพา จิ๋วพัฒนกุล,วิชชุดา เจริญกิจการ ,นารีรัตน์ จิตรมนตรี ,รุจา ภู่ไพบูลย์.(2558).กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาสุขภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(2),85-97.

- ดารุณี จงอุดมการณ์,จินตนา วัชรสินธุ์,วรรณี เดียวอิศเรศ ,รุจา ภู่ไพบูลย์,พิสมัย สุระกาญจน์.(2558).ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วย : ข้อเสนอจากการวิจัยเอกสาร . วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 38,(4),100-113.

- Jarupat S.M.,Sanongdetch W.,Choeychom S.,Sirintorn Chansirikarn,Thrakul S.,Phuphaibul R.,Phuphaibul S.,Terasawa S.,Nakade K.,Watanabe T.,Murata Y.,Terasawa K..(2015).Comparing the effectiveness of health program in Thailand and Japan. Journal of Nursing & Care 4,(5),298-303.

- Phuphaibul R.,Kongsaktrakul C.,Phusamon S.,Piaseu N.,Mosuwan L.,Choprapawon C..(2014).Socioeconomic determinants of infant growth: The perspective cohort study of Thai children. Japan Journal of Nursing Science 11,(1),16-22.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์,ศิริไชย หงส์สงวนศรี,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2557).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปวดศีรษะของวัยรุ่น . วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 37,(1),30-42.

- นิตยา สินสุกใส,ฉวีวรรณ อยู่สำราญ,รุจา ภู่ไพบูลย์.(2557).พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง . วารสารสภาการพยาบาล 29,(3),69-79.

- รุจา ภู่ไพบูลย์,เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก,สมร อริยานุชิตกุล,จุติภัค จันทรโชติ.(2557).การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูนและการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั้นต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),271-287.

- จรรยา เจริญสุข ,รุจา ภู่ไพบูลย์.(2557).การพัฒนาแบบวัดการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรสาวเรื่องการละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26,(3),87-95.

- อรุณรัตน์ เหล็กศักดิ์,รุจา ภู่ไพบูลย์,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2557).ผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),33-40.

- บัณฑิตา ศิริจันทร์โท ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,รุจา ภู่ไพบูลย์.(2557).ผลของโปรแกรมการสอนทักษะสุขภาพโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),23-32.

- สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,สุวลักษณ์ เชยชม,วรรณา สนองเดช,รุจา ภู่ไพบูลย์,โคจิ เทราซาวา,สิริพร ศศิมณฑลกุล.(2557).ประสบการณ์การวิจัยเปรียบผลของโปรแกรมสุขภาพต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงวัยของประเทศไทยและญี่ปุ่น . รามาธิบดีเวชสาร37,(3),170-173.

- รุจา ภู่ไพบูลย์.(2014).The Ebola Crisis Issue: Can Experimental Drugs or Vaccines be Ethically Used? . Pacific Rim International Journal of Nursing Research18,(4),269-270.

- Rutja Phuphaibul,Arunsri Tachadhong,Chuanrudee Kongsaktrakul.(2016).Life and Health Skills Development in School Networking: Lessons Learnt from Teachers and Nurses . Pacific Rim International Journal of Nursing Research20,(1),1-4.

- Rutja Phuphaibul.(2016).Ethical Issues in Research on Children. Pacific Rim International Journal of Nursing Research20,(4),271-274.