อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล์ : chamaiporn.non@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0751

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ