ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ภู่ศรีทอง

อีเมล์ : pranom.poo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0745

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ