อาจารย์ ดร.ปรานี ป้องเรือ

อีเมล์ : pranee.pon@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0749

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- วรัญญา ชลธารกัมปนาท,จันทิมา ขนบดี,ปรานี ป้องเรือ.(2561).ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและทารกแรกเกิดของมารดาครรภ์แรก. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 29,(1),29-41.

- วิชญา จิระกาล,จันทิมา ขนบดี,ปรานี ป้องเรือ.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดกับความพึงพอใจต่อการคลอดของผู้คลอด. วารสารเกื้อการุณย์ 25,(2),51-63.

- ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล,ปรานี ป้องเรือ.(2557).สมรรถนะการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกสูติกรรม: ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินของนักศึกษาและการประเมินของอาจารย์. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),259-270.