ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล

อีเมล์ : varaporn.thi@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปกร

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การเรียนการสอน
2. การบริการสุขภาพปฐมภูมิ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Wanna J.,Terathongkum S.,Thipsuwannakool V..(2561).Effects of Arm Swing Exercise Program on HbA1c and Nutritional Status in Adults with Type 2 Diabetes in Community. The Bangkok Medical Journal 14,(1),23-28.