ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีด้านบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล
อีเมล์ : tipawan.dar@mahidol.ac.th/tdaramas@hotmail.com
โทร. 02-201-2016

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลทารกแรกเกิด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด
2. การส่งเสริมพัฒนาการในทารกเกิดก่อนกำหนด
3. การให้นมแม่

 
ผลงานทางวิชาการ

- กฤษฎาภรณ์ ลบบำรุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร.(2562).ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากต่อระดับอิมมูโนโกลบลูลิน เอ ในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(1),.

- Knoll, B. L.,,Daramas T.,Drake, V..(2019).Randomized Controlled Trial of a Prefeeding Oral Motor Therapy and Its Effect on Feeding Improvement in a Thai NICU.. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 48,(2),176-188.

- วรรณภา ตั้งแต่ง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,จริยา วิทยะศุภร.(2561).ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่ออัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(2),109-121.

- พิชญาภา พาเชื้อ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2561).ผลของการนวดขาและเท้าต่อความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(3),279-294.

- วิภาวรรณ ชัยลังกา,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2561).ผลของการใช้นมแม่ร่วมกับการนวดปากกระตุ้นการดูดกลืนต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 24,(1),25-36.

- นุชนารถ ปรึกษาดี,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2560).ผลของโปรแกรมการนวดปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปากและน้ำหนักตัว. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),.

- จรินญา แสงลับ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2559).ผลของนมแม่ต่อการตอบสนองความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),49-64.

- ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2559).ผลของการให้สารละลายซูโครสทางปากต่อการลดความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(2),134-148.

- สุดารัชต์ ฤกษ์ใหญ่ ,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล.(2557).ผลของการนวดต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด . วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),17-28.