ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายลม เกิดประเสริฐ

อีเมล์ : sailom.ger@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0749

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ