รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล

อีเมล์ : srisamorn.phu@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0750

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- เกศนี ไชยโม,จันทิมา ขนบดี,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2561).ผลของโปรแกรมการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอด ต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก. วารสารพยาบาลตำรวจ 10,(2),400-411.

- ปุณณภาภัค สุขสงวน,ศรีสมร ภูมนสกุล,จันทิมา ขนบดี.(2561).ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนับสนุนการคลอดของพยาบาลห้องคลอด. วารสารพยาบาลตำรวจ 10,(1),82-92.

- ตีรณา กฤษณสุวรรณ,จันทิมา ขนบดี,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลตำรวจ 10,(1),71-81.

- เพียงขวัญ ภูทอง,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2561).ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด. วารสารเกื้อการุณย์ 25,(2),64-77.

- นุชนารถ ปรึกษาดี,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2560).ผลของโปรแกรมการนวดปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปากและน้ำหนักตัว. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),.

- มาวศรี มานุช,ศรีสมร ภูมนสกุล,จันทิมา ขนบดี.(2560).ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับยาบรรเทาปวด การควบคุมตนเอง การรับรู้การสนับสนุน การคลอดจากพยาบาลกับความรู้สึกสุขสบายในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 4,(พิเศษ),46-60.

- จรัญญา ดีจะโปะ,จรัสศรี ธีระกุลชัย,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2560).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด การดำรงบทบาทภรรยา สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส กับคุณภาพชีวิตของสตรีที่มีบุตรยาก . วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 28,(2),67-79.

- สุนิษา โตโสภณ,จันทิมา ขนบดี,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2560).ปัจจัยทำนายการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง แบบไม่มีแผน. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 11,(1),159-170.

- ศรีสมร ภูมนสกุล,ปุณณภัค สุขสงวน,จันทิมา ขนบดี.(2559).การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนการคลอดของพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(3),247-262.

- จิราวรรณ คล้ายวิเศษ,ศรีสมร ภูมนสกุล,จรัสศรี ธีระกุลชัย.(2559).ผลของการนวดและ/หรือการประคบร้อน ต่อระดับความปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(3),263-276.

- จงใจ จงอร่ามเรือง ,เรณู พุกบุญมี,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2557).ผลของการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุขสบายแบบองค์รวมต่อความสุขสบายของผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของผู้ดูแล . วารสารกุมารเวชสาร 21,(3),7-16.

- ศรีสมร ภูมนสกุล.(2547).พยาบาลกับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด. บทความประกอบการประชุมวิชาการ “Safe Motherhood and Newborn Life in Our Hands.” ประจำปี 2547 สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย,(),.

- ศรีสมร ภูมนสกุล.(2550).บทบาทพยาบาลในการประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์. การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 4 การผดุงครรภ์.,(4),41-55.