รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

อีเมล์ : noppawan.pia@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0619

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- Master of Science (Nursing Administration) University of Washing

- Doctor of Philosophy (Nursing) The University of Washington

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
การจัดการความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสุขภาพในชุมชน
การวิจัยแบบผสม

 
ผลงานทางวิชาการ

- เดชา พรมกลาง,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,สุกัญญา ตันติประสพลาภ.(2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),49-60.

- สิริญญา พลวัฒน์,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2561).การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ: การติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรมให้คำปรึกษาด้านโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของบุคลากรทางการพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล 33,(2),83-96.

- กอบกุล กลีบบัว,นพวรรณ เปียซื่อ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ.(2561).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อภาวะโภชนาการในสตรีสูงอายุที่เสี่ยงต่อเมแทบอลิกซินโดรม. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),28-37.

- สุนทรี จี๋ใจหล้า,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2561).ทัศนคติต่อผู้สูงอายุของประชากรวัยผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง. วารสารแพทย์นาวี 45,(3),599-612.

- ประกายมาศ บรรจงรักษา,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2561).กรณีศึกษา: การดำเนินงานด้านโภชนาการของโรงเรียนประถมศึกษา แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารสภาการพยาบาล 33,(3),125-137.

- พิมพ์ณภัสร ทองทราย,แสงทอง ธีระทองคำ,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 29,(1),148-158.

- มะลิวัลย์ แซ่ไหล,นพวรรณ เปียซื่อ,ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์.(2561).ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคฮูลาฮูป และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 29,(1),54-67.

- ฐิติรัตน์ ทองม่วง,สุภามาศ ผาติประจักษ์,นพวรรณ เปียซื่อ.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาล 67,(3),49-57.

- SUNGBUN S.,Piaseu N.,Partiprajak S..(2561).Quality of care for patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction using Fast track service in Thailand. Ramathibodi Medical Journal 41,(4),18-26.

- Tantiprasoplap S.,Piaseu N.,Taneepanichskul S.,Jidtapapudsron C..(2561).Factors associated with cardiorespiratory fitness in postmenopausal women with prehypertension in Thailand. Ramathibodi Medical Journal 41,(4),74-80.

- Fujimori S.,Maruo S. J.,Piaseu N.,Kalampakorn S.,Sasimonthonkul S.,Nakade K.,Toshiaki Watanabe,Murata Y.,Sasamori F.,Terasawa S.,Okuhara M.,Tabuchi H.,Terasawa K..(2018).The effectiveness of a Japanese style health program: comparison between Minowa, Japan and Rayong, Thailand.. Heliyon 2018 4,(11),e00961.

- ปิยะภัทร พึ่งพงษ์,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นพวรรณ เปียซื่อ.(2561).ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30,(2),41-53.

- ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง,กุลพงษ์ ชัยนาม,วิบูลย์ ธานีปกรณ์,สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค,วัลลภัทร์ จันทร์ขจร,ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์,พัชรวีร์ ทันละกิจ,ปิยานุช ไมตรีจร,พัชรินทร์ สุภาพโสภณ,สุทธิรัตน์ อินม่วงหิรัญโชตฺ,กนกรัตน์ รุ่งทิวาสุวรรณ,สุกัญญา สุรกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2561).การศึกษาช่องว่างของระบบการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ. วารสารสภาการพยาบาล 33,(4),93-108.

- Singhasai L.,Phuphaibul R.,Orathai P.,Piaseu N.,Darling - Fisher C. S..(2017).Predictors of Weight Status among School-age Children. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(3),180-194.

- สาคร เหล็กแย้ม,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,ผจงจิต ไกรถาวร.(2560).การศึกษาติดตาม : ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ที่มีน้ำหนักเกินในชุมชนที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและชุมชนสัมพันธ์. วารสารสภาการพยาบาล 32,(2),126-137.

- Neelapaichit N.,Kaveevivithchai J.,Piaseu N..(2560).Preliminary Study of Effects of Diet Control Program using Food Exchange on Knowledge, Food Consumption Behaviors, and Glycemic Control among Persons with Type 2 Diabetes. The Bangkok Medical Journal 13,(2),49-54.

- จันทราภรณ์ คำก๋อง,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2560).ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักโดยใช้การสนับสนุนของกลุ่มและชุมชนต่อภาวะโภชนาการและอาการปวดเข่าของผู้สูงอายุน้ำหนักเกินที่มีอาการปวดเข่า. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 23,(3),.

- อรนิตย์ จันทะเสน,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 27,(2),140-153.

- นพวรรณ เปียซื่อ,ผจงจิต ไกรถาวร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2560).การศึกษาติดตามความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของสตรีสูงอายุในชุมชนแออัด. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(2),52-61.

- Phatharapreeyakul L.,Kraithaworn P.,Piaseu N..(2560).Perceived Social Isolation, Self-Care Behaviors and Health Status among Community Dwelling Older Adults Living Alone. The Bangkok Medical Journal 11,(),17-23.

- Chaimai A.,Piaseu N.,Meakwiwatnawong C..(2017).Effects of Nursing Case Management of Buddhist Monks at Risk for Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),305-316.

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),27-43.

- ภาวีณี แววดี,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมในชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พยาบาลศาสตร์ 29,(3),42-53.

- Nuru H.,Piaseu N.,Phuphaibul R.,Suthutvoravut U..(2017).Predictors of Insulin Resistance in Indonesian Adolescents with Obesity. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(4),280-289.

- อมรรัตน์ นธะสนธิ์,นพวรรณ เปียซื่อ,ไพลิน พิณทอง.(2560).ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบทจังหวัดอุบลราชธานี . รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(3),344-357.

- ทรงวุฒิ สังข์บุญ,นพวรรณ เปียซื่อ,สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2560).ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบช่องทางด่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. วารสารสภาการพยาบาล 32,(4),19-54.

- กัลปังหา โชสิวสกุล,นพวรรณ เปียซื่อ,สุรวิทย์ ศักดิ์ดานุภาพ.(2560).ผลของโปรแกรมการบูรณาการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับการจัดการตนเอง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อน. วารสารสภาการพยาบาล 32,(4),79-93.

- นันธินีย์ วังนันท์,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ของเด็กก่อนวัยเรียน. วารสารสภาการพยาบาล 32,(4),55-66.

- วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน,นพวรรณ เปียซื่อ,จินตนา ศิริวราศัย,นรีมาลย์ นีละไพจิตร.(2560).การใช้สารเคมีกำจัดแมลง การรับรู้ภาวะสุขภาพกับภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกำจัดแมลง. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(3),89-100.

- ภาวิณี แววดี,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(3),42-53.

- Piaseu N.,Komindr S.,Tantiprasoplap S. ,Soranansri N. .(2016).Development of a food insecurity screening instrument. Journal of the Medical Association of Thailand 99,(2),231-238.

- สุชาดา เจะดอเลาะ ,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นพวรรณ เปียซื่อ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร.(2559).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเองสำหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง. วารสารสภาการพยาบาล 31,(1),83-94.

- อมรรัตน์ ธนะสิทธิ์,ไพลิน พิณทอง,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).การใช้ฉลากโภชนาการและภาวะโภชนาการของประชาชนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 22,(1),81-92.

- ทัตภณ พละไชย,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2559).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของวัยรุ่นในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 34,(2),142-151.

- ณปภัช คำบาง,นพวรรณ เปียซื่อ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2559).กระบวนการในการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของพยาบาลชุมชน . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 34,(3),117-124.

- ปัทมาพร ธรรมผล,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2559).ความแตกฉานด้านสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวานชนิดที่ 2. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 34,(3),176-182.

- ปิยรัตน์ ชลสินธุ์,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).ผลของโปรแกรมควบคุมความดันโลหิตต่อความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปริมาณโซเดียมที่ได้รับ และระดับความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน . วารสารสภาการพยาบาล 31,(4),63-75.

- จันทร์ฉาย จาระนัย,ผจงจิต ไกรถาวร,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช้รามาโมเดลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน. วารสารเกื้อการุณย์ 23,(2),41-59.

- ธัชมน สินสูงสุด,นพวรรณ เปียซื่อ.(2558).ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของนักศึกษาพยาบาล . รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),244-258.

- อรุณี สมพันธ์,แสงทอง ธีระทองคำ,นพวรรณ เปียซื่อ,สมนึก สกุลหงส์โสภณ.(2558).ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(1),96-109.

- ศิริศักดิ์ ศรีสังวรณ์ ,ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์,นพวรรณ เปียซื่อ.(2558).ผลของการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดเสริมการรักษาต่ออาการปวดศีรษะไมเกรน และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่เป็นไมเกรน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 26,(1),39-52.

- สุปราณี เฟื่องฟุ้ง ,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นพวรรณ เปียซื่อ.(2558).ผลของโปรแกรมควบคุมอาหารโดยใช้หลักอาหาร แลกเปลี่ยนต่อความรู้ พฤติกรรม และระดับน้ำตาลของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29,(3),35-49.

- สุขสิน เอกา ,จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย,นพวรรณ เปียซื่อ,สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2558).พฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ไทยเขมรกรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงโคกเพชร จังหวัดสุรินทร์ . วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 38,(4),35-51.

- ธัญจิรา พิลาศรี ,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ.(2558).ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมร่วมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และภาวะโภชนาการในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุงในชุมชน . วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27,(3),10-25.

- เกศกนก นวลเศษ,ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์,นพวรรณ เปียซื่อ.(2558).การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ: ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ผสมผสานการใช้ยาต่อระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมและอาการชาเท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 . วารสารเกื้อการุณย์ 22,(1),156-173.

- Numkham L.,Piaseu N.,Panpakdee O.,L.Cunningham S.,Chansatitporn N..(2015).Predictors of albuminuria and uncontrolled blood pressure in people with hypertension in the community . Pacific Rim International Journal of Nursing research 19,(2),135-149.

- Phuphaibul R.,Kongsaktrakul C.,Phusamon S.,Piaseu N.,Mosuwan L.,Choprapawon C..(2014).Socioeconomic determinants of infant growth: The perspective cohort study of Thai children. Japan Journal of Nursing Science 11,(1),16-22.

- สุภามาศ ผาติประจักษ์,สมจิต หนุเจริญกุล,นพวรรณ เปียซื่อ.(2557).ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(1),97-111.

- ภาวิณี พรหมบุตร,นพวรรณ เปียซื่อ,สมนึก สกุลหงส์โสภณ.(2557).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(1),82-96.

- เสาวรส คงชีพ,นพวรรณ เปียซื่อ,พิชญา ทองโพธิ์,กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล.(2557).ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),249-258.

- ชนนิพัทธ์ ประเสริฐพรรณ ,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์.(2557).กิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษา. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(3),388-400.

- ชาคริต สัตยารมณ์ ,ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์,นพวรรณ เปียซื่อ.(2557).ผลของการนวดด้วยนำมันหอมระเหย และประคบสมุนไพร ร่วมกับการใช้ยาต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและปฏิกิริยาสะท้อนความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 25,(2),1-13.

- อังคณา คล้ายสุข ,นพวรรณ เปียซื่อ,สุดาพรรณ ธัญจิรา,สุภามาศ ผาติประจักษ์.(2557).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วมของประชาชนตำบลป่าตาล อำเมือง จังหวัดลพบุรี . วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28,(3),41-55.

- ผจงจิต ไกรถาวร,นพวรรณ เปียซื่อ.(2556).ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และการรับรู้สภาพ สิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร. รามาธิบดีสาร 19,(1),143-156.

- ผจงจิต ไกรถาวร,นพวรรณ เปียซื่อ,สุวัจนา น้อยแนม.(2556).ปัจจัยทำนายความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 27,(1),1-15.

- Kraithaworn P.,Sirapo-Ngam Y.,Piaseu N.,Nityasuddhi D.,Kimberlee A. Gretebeck.(2011).Factors predicting physical activity among older Thais living in low socioeconomic urban communities. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 15,(1),39-56.

- นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์และปัญหาที่พบบ่อย. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย3,(2),83-90.

- ซู้หงษ์ ดีเสมอ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2559).การทบทวนวรรณกรรม: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร. วารสารโภชนาการ51,(2),12-28.

- สุพรรณา ครองแถว,นพวรรณ เปียซื่อ.(2558).แนวคิดและบทบาทพยาบาลในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ. รามาธิบดีพยาบาลสาร 21,(2),141-157.

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร23,(1),27-43.

- นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทที่ 7106 บทบาทพยาบาลในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของผู้ป่วยสมองเสื่อม. บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์เล่มที่ 17 การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม17,(),.