อาจารย์ ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค์

อีเมล์ : tudsuang.pou@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0745

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล

- Doctor of Philosophy (Nursing) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ