อาจารย์ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล

อีเมล์ : pairin.suk@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0749

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล,ปรานี ป้องเรือ.(2557).สมรรถนะการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกสูติกรรม: ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินของนักศึกษาและการประเมินของอาจารย์. รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),259-270.

- ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล.(2559).ความก้าวหน้าของการคลอดกับบทบาทพยาบาลผดุงครรภ์. วารสารพยาบาลทหารบก17,(2),1-6.