ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ : streerut.bor@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2130

 
การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- Master of Science (Midwifery) U.of Wollongong

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- Doctor of Philosophy (Nursing) The University of Sedney.

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ