อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล

อีเมล์ : kingkaew.udo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- เสาวรส คงชีพ,นพวรรณ เปียซื่อ,พิชญา ทองโพธิ์,กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล.(2557).ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดโครงการตลาดนัดสุขภาพ . รามาธิบดีพยาบาลสาร 20,(2),249-258.