อาจารย์ ดร.สุกัญญา ตันติประสพลาภ

อีเมล์ : tanti97@hotmail.com
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

- Doctor of Philosophy(Public Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การรักษาโรคเบื้องต้น/เวชปฏิบัติครอบครัว (FNP)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
2. ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
3. การส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย
4. การพยาบาลขั้นปฐมภูมิ

 
ผลงานทางวิชาการ

- เดชา พรมกลาง,นพวรรณ เปียซื่อ,สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ,สุกัญญา ตันติประสพลาภ.(2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),49-60.

- กอบกุล กลีบบัว,นพวรรณ เปียซื่อ,นรีมาลย์ นีละไพจิตร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ.(2561).ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อภาวะโภชนาการในสตรีสูงอายุที่เสี่ยงต่อเมแทบอลิกซินโดรม. วารสารสภาการพยาบาล 33,(1),28-37.

- Tantiprasoplap S.,Piaseu N.,Taneepanichskul S.,Jidtapapudsron C..(2561).Factors associated with cardiorespiratory fitness in postmenopausal women with prehypertension in Thailand. Ramathibodi Medical Journal 41,(4),74-80.

- นพวรรณ เปียซื่อ,ผจงจิต ไกรถาวร,สุกัญญา ตันติประสพลาภ,ซู้หงษ์ ดีเสมอ.(2560).การศึกษาติดตามความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของสตรีสูงอายุในชุมชนแออัด. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,(2),52-61.

- Piaseu N.,Komindr S.,Tantiprasoplap S. ,Soranansri N. .(2016).Development of a food insecurity screening instrument. Journal of the Medical Association of Thailand 99,(2),231-238.