อาจารย์ ดร.ดวงฤทัย บัวด้วง

อีเมล์ : doungruthai.bou@mahidol.ac.th/eikrama@yahoo.com
โทร. 02-201-0769

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลเด็กวิกฤต
2. อุบัติเหตุ สารพิษ และสิ่งแวดล้อม

 
ผลงานทางวิชาการ