อาจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : jumpee.gra@mahidol.ac.th/jp_psc@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- การศึกษามหาบัณฑิต(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- Doctor of Philosophy(Nursing) University of Massachusetts Amherst

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลในเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- Granger J,Edith Dundon,Cynthia Jacelon.(2017).A grounded theory study of social processes that influence a child being overweight in Bangkok. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(2),108-120.