อาจารย์กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลฝ่ายคุณภาพ บริหารความเสี่ยง นโยบายและแผน
อีเมล์ : karn.cha@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2895

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลชุมชน

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
2. การพยาบาลเวชปฏิบัติ
3. การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 23,(1),27-43.

- ปวีณา นราศรี,กานต์ ฉลาดธัญญกิจ,นพวรรณ เปียซื่อ.(2560).บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. รามาธิบดีพยาบาลสาร23,(1),27-43.