อาจารย์ ดร.ปริญญา สารธิมา

อีเมล์ : prinya.san@mahidol.ac.th/parin063@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลโรคติดเชื้อในเด็ก
2. การพยาบาลโรคระบบหายใจในเด็ก
3. ความปวดเรื้อรัง

 
ผลงานทางวิชาการ