อาจารย์ ดร.ลาวัลย์ สิงห์สาย

อีเมล์ : lawan.sin@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น
2.ภาวะอ้วน/น้ำหนักเกินในเด็ก

 
ผลงานทางวิชาการ

- Singhasai L.,Phuphaibul R.,Orathai P.,Piaseu N.,Darling - Fisher C. S..(2017).Predictors of Weight Status among School-age Children. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 21,(3),180-194.