อาจารย์ภาวนา พรหมเนรมิต

อีเมล์ : pawana.pro@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ

- รุจา ภู่ไพบูลย์,ภาวนา พรหมเนรมิต,กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล.(2559).โครงการ "กล่องของขวัญวันเกิด" : ผลของการมีส่วนร่วมโครงการต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของบิดามารดาในการสื่อการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศกับบุตร. วารสารพยาบาลทหารบก 17,(2),12-20.