อาจารย์จิราภรณ์ ปั้นอยู่

อีเมล์ : jiraporn.pun@mahidol.ac.th/g4536538@yahoo.com
โทร. 02-201-1473

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน (เด็กและทารกแรกเกิด)

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต
2. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 
ผลงานทางวิชาการ