ผู้ช่วยอาจารย์จิราภรณ์ ตั้งสกุล

อีเมล์ : jirarporn.tun@mahidol.ac.th/xbarspace@yahoo.com
โทร. 02-201-1473

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การศึกษาพยาบาล

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การศึกษาพยาบาล

 
ผลงานทางวิชาการ