ผู้ช่วยอาจารย์ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม

อีเมล์ : tippawan.sri@mahidol.ac.th/yoko_yogurt@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็ก

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ศรีสมร ภูมนสกุล.(2554).ผลของดนตรีต่อภาวะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 17,(2),178-190.