ผู้ช่วยอาจารย์สุธาสินี แซ่หุง

อีเมล์ : sutasinee.sae@mahidol.ac.th/tookta127@hotmail.com
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลทารกแรกเกิด

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- สุธาสินี แซ่หุง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,เรณู พุกบุญมี.(2556).การทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบเรื่องการนวดปากเพื่อกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร 19,(3),293-307.