อีเมล์ :
โทร.

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เอกอนามัยครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- จิราภรณ์ ปั้นอยู่,สุธาสินี แซ่หุง,ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล,จงใจ จงอร่ามเรือง,ทิพวัลย์ ศรีเฉลิม,อารีย์ วงศ์แดง.(2562).ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้ยาในเด็กต่อทักษะการให้ยาของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร 25,(2),181-194.