ผู้ช่วยอาจารย์ชุลีพร พรห์ม

อีเมล์ : shuleeporn.pro@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การเจริญพันธ์และวางแผนประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ