ผู้ช่วยอาจารย์ชญาน์นันท์ ใจดี

อีเมล์ : chayannan.jai@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767

 
การศึกษา

- ประกาศนียบัตรพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ