พว. อริสรา สวัสดิ์พาณิชย์
(โครงการต้นกล้าดอกแก้วเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล)

อีเมล์ : wichaya.jik@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ