ผู้ช่วยอาจารย์วิชญา จิระกาล

อีเมล์ : arissara.saa@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สาขาที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาล

-

 
ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 
ผลงานทางวิชาการ

- วิชญา จิระกาล,จันทิมา ขนบดี,ปรานี ป้องเรือ.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดกับความพึงพอใจต่อการคลอดของผู้คลอด. วารสารเกื้อการุณย์ 25,(2),51-63.