พว. ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
(โครงการต้นกล้าดอกแก้วเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล)

อีเมล์ : devilmookung-1@hotmail.com
โทร. 02-201-1600

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ