พว. เตชินี ธรรมพิทักษ์
(โครงการต้นกล้าดอกแก้วเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล)

อีเมล์ : techinee-tha@student.mahidol.edu
โทร.

 
การศึกษา

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
 
ผลงานทางวิชาการ