You are here

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก School of Nursing Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย

 
 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Professor Dr.Intansari Nurjannah, Vice Director School of Nursing Universitas Gadjah Mada (UGM) และ Mrs.Elsi Hapsari, M.S.,D.S, Chairman of Master Program School of Nursing UGM ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่มาเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน และการวิจัยร่วมกันในอนาคต ณ ห้อง 422 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558