You are here

ต้อนรับ Faculty Planner และคณะนักศึกษาพยาบาลจาก Faculty of Health, University of Technology, Sydney ประเทศออสเตรเลีย

 
 

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล รักษาการแทนผู้ช่วยฯ ด้านวิจัยและวิชาการ ให้การต้อนรับ Miss Sarah Jeffers, Faculty Planner และนักศึกษาพยาบาลโครงการ a leadership program - UTS BUiLD Program จำนวน 20 คน จาก Faculty of Health, University of Technology, Sydney ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาลของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้นำชมโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียน ก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก