สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี(ด้านการศึกษาพยาบาล)


คำชี้แจงการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต(สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน มายังผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 

คำชี้แจงการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน

1. ระบบการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตนี้เป็นของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

2. เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้สร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

3. การ สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน ในระบบของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ต้องสามารถติดต่อกลับผู้สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน ได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

4. ข้อมูลที่ท่านได้บันทึกจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

5. ข้อความที่ท่านใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ

6. ท่านจะต้องทำการยืนยันข้อร้องเรียนผ่านทางที่อยู่ email

7. คำแนะนำ/ ข้อร้องเรียนของท่านจะนำไปเป็นส่วนในการพัฒนาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

8. หากข้อร้องเรียนของท่านเป็นเท็จและทำให้ผู้อื่นเสียหาย ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการใช้บริการระบบได้ที่หมายเลข 02-2012157

10. ท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว

 
 ยอมรับเงื่อนไข