You are here

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น
Nursing Specialty Short Course Program

 

      เปิดรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตหรือเทียบเท่าทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานในสาขา ที่สนใจอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากหลักสูตร ฯ ในหมวดวิชาเฉพาะสาขาการพยาบาล และ วิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด มีกำหนดระยะเวลาในการศึกษาอบรม 4 เดือน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

      หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น จัดขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านการพยาบาลเฉพาะสาขาให้ แก่พยาบาลผู้สนใจทั่วประเทศ จุดเด่นของหลักสูตร คือ เปิดทำการ สอนและฝึกอบรมในสาขาการพยาบาลที่เป็นที่ต้องการ และหลาย สาขามีการฝึกอบรมเพียงแห่งเดียวในประเทศ
      ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และดูแลการฝึกปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยเฉพาะด้าน ใน โรงพยาบาลรามาธิบดีและแหล่งฝึกที่ได้รับการเลือกสรร สอนโดย อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยทั้งในคลินิคและและชุมชน มีพยาบาลผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่ได้รับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกภาค ปฏิบัติ นอกจากนี้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนยังได้รับการรับรองจาก สภาการพยาบาล

 

สาขาที่เปิดสอน
- สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
- สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
- สาขาเวชปฏิบัติทางตา
- สาขาการพยาบาลเฉพาะทางควบคุมโรคติดเชื้อ
- สาขาการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- สาขาการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
- สาขาการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- สาขาการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ
- สาขาการพยาบาลเฉพาะทางบำบัดทดแทนไต
- สาขาการพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษา
- สาขาการพยาบาลโภชนบำบัด

 

โครงสร้างหลักสูตร
 
วิชาระบบสุขภาพ 2 หน่วยกิต
วิชาประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 2 หน่วยกิต
วิชาทฤษฎีเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต
วิชาการฝึกภาคปฎิบัติ
(โดยในการฝึกภาคปฎิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีระยะเวลาฝึกไม่น้อยกว่า 80 % ของระยะเวลาที่กำหนด)
5 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

 

- จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่า
- มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลที่ไม่หมด อายุ
- มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี หรือตามที่แต่ละสาขากำหนด
- มีสุขภาพแข็งแรง
- ผ่านการสอบข้อเขียนในวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา และวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
- ผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก

 

      จะเปิดทำการสมัครและสอบคัดเลือกปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี การฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยจะเปิดช่วงละประมาณ 4-5 สาขา
      ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 4 เดือน จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน
      ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดตามข่าวสาร ประกาศการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://nursing.mahidol.ac.th