ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง  ความชุกของภาวะเปราะบางและผลลัพธ์ทางด้าน  สุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเง่าเสื่อมในชุมชน

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง

ความชุกของภาวะเปราะบางและผลลัพธ์ทางด้าน

สุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเง่าเสื่อมในชุมชน

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง  การประเมินอำนาจในการทำนายภาวะเปราะบาง และระยะเคลื่อนที่  ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อการประเมินกิจกรรมทางกาย  ด้วยตัวผู้ป่วยเองในผู้สูงอายุโรคปวดหลังส่วนล่างในช่วงสถานการณ์  ของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง

การประเมินอำนาจในการทำนายภาวะเปราะบาง และระยะเคลื่อนที่

ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อการประเมินกิจกรรมทางกาย

ด้วยตัวผู้ป่วยเองในผู้สูงอายุโรคปวดหลังส่วนล่างในช่วงสถานการณ์

ของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

โดย

ร้อยตำรวจโทหญิง เบญญาภา ทนต์ประเสริฐเวช

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

วันที่ 23 กันยายน 2564

เวลา 14.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ

zoom

 
ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง  เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ The Gerontologist

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่
อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง 
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติ
The Gerontologist

 
ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง  และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Clinical Nursing

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี แด่
อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติ
Journal of Clinical Nursing

 
ขอแสดงความยินดี แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ และ หัวหน้างาน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563 ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และได้รับคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 ตำแหน่งประเภทวิชาการ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     3. ดร.สุเทพ ธุระพันธ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ
เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่รางวัล
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง