รามาธิบดีพยาบาลสาร

รายละเอียดการจัดทำ

        รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เป็นวารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติว่าได้คุณภาพตามมาตรฐาน และอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.กำหนด ทำหน้าที่เป็น Peer review เพื่อ blindly review manuscript จากผู้ส่งต้นฉบับ รามาธิบดีพยาบาลสารเล่มแรกได้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสากลระดับชาติโดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย หรือ Thai Journals Online (ThaiJo) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

        รามาธิบดีพยาบาลสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้าอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) โดยได้รับการประเมินจัดกลุ่มคุณภาพวารสารครั้งที่ 3 ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่
คุณเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2131 โทรสาร 02-201-2858

 

วัตถุประสงค์ (Aims):

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และเทคนิคใหม่ๆ ทางการพยาบาล

3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพแก่อาจารย์ นักศึกษา พยาบาล และผู้สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการทำงานได้

 

ขอบเขต (Scope) :

          ประเภทของบทความรวมถึง บทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา การทบทวนงานวิจัย การวิเคราะห์มโนมติ นวัตกรรมทางการพยาบาล โครงการกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการด้านสุขภาพ

 

กำหนดการออกวารสาร

กำหนดการออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

 
เจ้าของ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
Homepage : http://ramanusej.mahidol.ac.th
ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ น.พ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา มั่นคง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ แสงอ่อน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กองบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล
  ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ฟองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อาภานันทิกุล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล
  รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร. จอนผะจง เพ็งจาด วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช จิตตนูนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา คุณทรงเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา หนูนิล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์วรรณ อ่วมตานี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พันเอกหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  ผููู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เหรัญญิก : รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี เก็จกรแก้ว  
นายทะเบียน : นางสาวเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด  
พิมพ์ที่ : บริษัท จุดทอง จำกัด
191/82-83 หมู่ที่ 14 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-9317095-6
โทรสาร 02-5389909